textBox İçerisine Buton Eklemek

Öncelikle projemize ButtonTextBox.cs isimde sınıfımızı Proje menüsünden sınıf ekle diyerek oluşturuyoruz. Daha sonra aşağıdaki kodları oluşturduğumuz sınıfımıza ekliyoruz ve derliyoruz.

Artık araç kutusunda ButtonTextBox şeklinde görülecektir. Formumuza ekleyip istediğimiz gibi Button kısmını da düzenleyebileceğimiz yeni bir tür textBox aracımız oldu.

Kodlar:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Form1
{
public class ButtonTextBox : TextBox{

  private readonly Button _button; 

  public event EventHandler ButtonClick { add { _button.Click += value; } remove { _button.Click -= value; } }

  public ButtonTextBox()
  {
    _button = new Button { Cursor = Cursors.Default };
    _button.SizeChanged += (o, e) => OnResize(e);
    this.Controls.Add(_button);

  }

  public Button Button
  {
    get
    {
      return _button;
    }
  }  protected override void OnResize(EventArgs e)
  {
    base.OnResize(e);
    int h = this.ClientSize.Height + 2;
   // _button.Size = new Size(_button.Width, this.ClientSize.Height + 2);
    _button.Size = new Size(h*2, h);
    _button.Location = new Point(this.ClientSize.Width - _button.Width, -1); 
    // Send EM_SETMARGINS to prevent text from disappearing underneath the button
    SendMessage(this.Handle, 0xd3, (IntPtr)2, (IntPtr)(_button.Width << 16));
  }

  [System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
  private static extern IntPtr SendMessage(IntPtr hWnd, int msg, IntPtr wp, IntPtr lp);
}

}

css.php
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.